Vår verksamhet

Kunskap är nyckeln till ett gott omhändertagande och vården vi erbjuder har en tydlig struktur med alternativa metoder för kommunikation i en specialanpassad miljö. Vår erfarenhet bygger på både nationella och internationella riktlinjer, väl beprövade och dokumenterade erfarenheter. Vi har de förutsättningar som krävs för att erbjuda ett boende av bästa kvalitet, i kombination omsorg och boendemiljö.

Vår målgrupp

Personer med Huntingtons sjukdom och yngre personer med olika demenssjukdomar, så kallade neurodegenerativa sjukdomar.

Vår värdegrund

Kunskap och engagemang är nyckeln till en god omvårdnad. Vi erbjuder vård med en tydlig struktur, i en specialanpassad miljö, och ett omhändertagande där individen är i fokus.

Ledord: Individanpassning, delaktighet och självbestämmande.

Vi arbetar utifrån individuella genomförandeplaner, en beskrivning där personen och ansvarig personal tillsammans kommer fram till hur insatserna ska genomföras så att den tillgodoser personens behov, förutsättningar och önskemål. Personalen stödjer den boendes friska funktioner, hjälper till att föra fram den enskildes åsikter och dennes oberoende genom funktionsbevarande omsorgsarbete. Vi sätter den enskilde i fokus och försöker att ta till vara de förmågor och resurser som den enskilde har. Så skapas förutsättningar för den boende att ha ett självbestämmande och inflytande över sin vardag för att känna delaktighet.

Personalen för ett samtal med den boende på ett förståeligt språk (med alternativa metoder för kommunikation såsom AKK) och tar hänsyn till kulturtillhörighet så att personen får uttrycka sig och bli bemött utifrån dessa behov. Personalen samarbetar med anhöriga/närstående/myndighetspersoner utifrån vårdtagarens egna önskemål.

Salutogen omsorg

Aron Antonovsky professor i medicinsk sociologi grundade det salutogena synsättet. Detta innebär att den boende är delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt. I enlighet med Antonovskys synsätt kan man upprätthålla hälsa trots påfrestningar genom KASAM, en stark känsla av sammanhang där dessa tre komponenter ingår: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

 AKK

(alternativ kompletterande kommunikation)

Kommer att individanpassas med olika kommunikationshjälpmedel såsom individuellt bildstöd, veckoschema speciellt utformat utifrån personens förmågor som kan innehålla både text och bilder. Detta för att ge de boende en tydlig struktur och för att kunna förutse händelser i dagliga rutiner som dusch, mat, medicin och aktiviteter. En kommunikationspärm skapas för varje boende vid inflyttning där personens liv beskrivs utifrån intressen, familjesituation, vad personen arbetade med etc. Fotografier från sitt liv och bilder på familj och vänner kan hjälpa till som stöd för minnet för att skapa berättelser i vardagen.

Kontaktmannaskap

Den boendes delaktighet uppfylls genom kontaktmannaskap. Varje boende har två kontaktpersoner för att säkerställa kontinuitet vid semester och ledighet. Tillsammans med den boende, anhöriga, sjuksköterska samt vid behov läkare, utformas stöd, hjälp och omvårdnadsinsatser för att tillvarata den boendes resurser och tankar och ge möjlighet till inflytande till sin egen vardag. Vid mötet diskuterar man strategier för god omvårdnad och läkemedel för att lindra eventuell oro och ångest. Med hjälp av observation och anhörigas berättelser tar kontaktmannen reda på den boendes bakgrund och intressen s k livshistoria. Då den boende inte själv kan föra sin egen talan förs dialog med anhörig/god man/förvaltare. En kontaktman sköter allt runt den boende. Det handlar om tandläkarbesök, fotvård, promenad och anhörigkontakt. Kontaktmannen är ansvarig för dokumentation och uppföljning av genomförandeplan.

Matsituationen/Nutrition

Ett gott näringstillstånd påverkar livskvaliteten, minskar risken för infektioner och näringsbristrelaterade sjukdomar. Det är inte osannolikt att detta inverkar på sjukdomsförloppet. Maten skall vara energirik för att undvika undernäring och viktnedgång. Det är viktigt att individanpassa måltidernas innehåll och hur och när de serveras. Miljön skall vara lugn och rofylld.

Munhälsa

Vi prioriterar regelbunden tandvård och samverkan med specialisttandläkare. Tandhygienisten upprättar ett lämpligt munvårdsprogram som är strukturerat och konkret. Att själv sköta munhygienen är viktigt för alla människor. Därför skall vårdarens insats i första hand vara stödjande och uppmuntrande.

Taktil massage

Då vi vet att behovet av kroppskontakt för individen är viktigt kommer vi att med regelbundenhet erbjuda taktil massage. En metod som syftar till att frigöra oxytocin, ett hormon som kan ha en rad positiva effekter på hälsan.

Musikterapi

Forskning visar att musik kan sänka puls och blodtryck och nivåerna av stresshormoner, dessutom kan andningen förbättras. Musiken gör att man kan gå bortom sig själv och utanför tid och rum. Verksamheten skall i samverkan med musikterapeut utifrån de boendes behov skapa en miljö med musik som en del i verksamheten.

Trädgård/natur

Alla mår bra av att få sina sinnen stimulerade genom att vistas ute i naturen. Genom olika sinnesförnimmelser väcks minnen till liv. Forskning visar att naturen har en stor betydelse för människors hälsa och livskvalitet. Naturen verkar avstressande och påverkar puls och blodtryck. Även sömnkvalitén kan förbättras av att ha varit ute under dagen. När man inte längre är lika rörlig som tidigare blir miljön i närområdet, utsikten från fönstren och uteplatser med grönt och blommor viktig.

Genomförandeplaner

Verksamheten skall skriva individuella genomförandeplaner i enlighet med ett salutogent förhållningssätt som regelbundet följs upp och utvärderas. Vi ser de anhöriga som väldigt viktiga resurser i vårt dagliga arbete för att nå bästa möjliga vardag för våra boende. Planering för den boende sker individuellt och med anhöriga/god man och beställare. Vår målsättning är att skapa trygghet för de boende och deras närstående genom tydlig struktur, vilket ger en förutsägbarhet.