Vår Personal

En viktig del för att lyckas med att ge den boende den bästa omsorgen är vår personal som har kompetens och erfarenhet inom vård och omsorg. Personal som anställs genomgår en omfattande introduktion/ specialutbildning så att de har god kunskap om de boendes diagnoser och konsekvenserna av dessa.

Vi ser det som en viktig del i vårt arbete att ständigt fortbilda/vägleda vår personal för att på så sätt ge dem rätt verktyg i sitt omvårdnadsarbete och ge omsorg på ett organiserat och tydligt sätt. 

Regelbundna utbildningar i Hjärt-lungräddning, luftvägsstopp (Heimlich) och brand ges. Vi genomför riskbedömning, upprättar handlingsplan, vidtar åtgärder samt följer upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs. Det finns tydliga rutiner för hur hot och våld i arbetsmiljön skall hanteras. Medarbetare och skyddsombud ska ges möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Alla arbetsskador och tillbud ska rapporteras och dokumenteras så att erfarenheterna kan återföras till verksamheten. Vi är medlemmar i Vårdföretagarna och följer deras avtal.