Vår Personal

En viktig del för att lyckas med att ge den boende den bästa omsorgen är vår personal som har kompetens och erfarenhet inom vård och omsorg.Personalen kommer att rekryteras med fokus på kompetens för vår målgrupp. Personal som anställs genomgår en omfattande introduktion/ specialutbildning så att de har god kunskap om de boendes diagnoser och konsekvenserna av dessa.

Vi ser det som en viktig del i vårt arbete att ständigt fortbilda/vägleda vår personal för att på så sätt ge dem rätt verktyg i sitt omvårdnadsarbete och ge omsorg på ett organiserat och tydligt sätt. I första hand kommer verksamheten att efterfråga kompetens och erfarenhet inom vård och omsorg såsom utbildade undersköterskor, stödassistenter, mentalskötare och sjuksköterskor. Annan kompetens som verksamheten kommer att efterfråga kan vara specialpedagoger inom psykiatrin, arbetsterapeuter och vårdbiträden med erfarenhet inom vårdboende eller hemtjänst. Föreståndare heltid/dagtid samt ca 17 årsarbetare Personalen får utbildning i det ledningssystem som vi arbetar utifrån för att säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet (SOSFS 2011:9).

Regelbundna utbildningar i Hjärt-lungräddning, luftvägsstopp (Heimlich) och brand ges. Vi genomför riskbedömning, upprättar handlingsplan, vidtar åtgärder samt följer upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs. Det finns tydliga rutiner för hur hot och våld i arbetsmiljön skall hanteras. Medarbetare och skyddsombud ska ges möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Alla arbetsskador och tillbud ska rapporteras och dokumenteras så att erfarenheterna kan återföras till verksamheten. Vi är medlemmar i Vårdföretagarna och följer deras avtal.